Opgericht 20 oktober 2002

Pupinfo reglement

 

Pupinforeglement Havanezer Club Nederland

  Vastgesteld op de Algemene Vergadering d.d. 23.02.2003.

  Gewijzigd 20.03.2012; laatste wijziging ALV 20.04.2024.

Benaming 'rasspecifiek fokreglement' is na invoering van het VerenigingsFokReglement (VFR) in maart/april 2014 vervangen door 'VFR'.


    1) DEFINITIES:
        a. Pupinforeglement: reglement waaraan alle leden van de Havanezer Club Nederland zich moeten houden. 
        b. (Aspirant) keurfokker: (aspirant) fokker die lid is van de Havanezer Club Nederland (HCN) en een convenant heeft gesloten met de HCN. De (aspirant) keurfokker werkt nauw samen met de club en ondersteunt het clubbeleid.
        c. Fokker: fokker die lid is van de Havanezer Club Nederland (HCN) en geen convenant heeft gesloten met de HCN. 
        d. HCN-certificaat: document dat een (aspirant) keurfokker kan aanvragen voor elke zorgvuldig gefokte pup die voldoet aan alle voorwaarden genoemd in het VFR en in het pupinforeglement. Dit certificaat hoort bij de pup en wordt meegegeven aan de nieuwe eigenaar.
        e. Convenant: samenwerkingsdocument/overeenkomst ondertekend door de (aspirant) keurfokker en de Havanezer Club Nederland.
        f. Pupinformatielijst: op HCN-website gepubliceerde gegevens bestaande uit: dek- en geboorteberichten, lijst van (aspirant) keurfokkers.

    2) De Havanezer Club Nederland kent een pupinformatielijst, waarop de HCN-(aspirant) keurfokkers vermeld staan, alsmede de door de nestadministratie goedgekeurde dek- en geboorteberichten van (aspirant) keurfokkers.

    3) Elke (aspirant) keurfokker die gebruik wil maken van de pupinfo moet aan de volgende punten voldoen:
        a. Pups moeten gefokt zijn overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het VFR.
        b. Alle dekkingen moeten uiterlijk drie weken na de dekking worden opgegeven bij de nestadministratie op een digitaal formulier via de website van de HCN volgens een door het bestuur vastgesteld model.
        c. De pups moeten binnen drie weken na de geboorte worden opgegeven bij de nestadministratie via een digitaal formulier via de website van de HCN, volgens een door het bestuur vastgesteld model.
        d. (Aspirant) keurfokker moet eigenaar zijn van de desbetreffende teef.
        e. Deze teef verblijft op het tijdstip van de geboorte van haar pups met haar pups de eerste zeven weken vanaf de geboorte op het adres van de (aspirant) keurfokker. Alleen als er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur dispensatie verlenen.
        f. (Aspirant) keurfokker is bereid belangstellenden informatie te verstrekken over het ras, ook als er geen pups zijn.
        g. (Aspirant) keurfokker verwijst geïnteresseerden uitsluitend naar de HCN-website en/of HCN­ (aspirant) keurfokkers, of naar buitenlandse fokkers die lid zijn van de HCN.

    4) (Aspirant) keurfokker en dekreu-eigenaar moeten, gevraagd en ongevraagd de bij hen beschikbare gegevens verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij. Zij gaan akkoord met registratie van deze gegevens en verstrekking daarvan, vanuit deze registratie, aan belanghebbende derden.

    5) (Aspirant) keurfokker komt op de (aspirant) keurfokkerslijst te staan. Deze lijst staat gepubliceerd op de HCN­ website. Deze vermeldingen, samen met de dek- en geboorteberichten, kosten € 20,-- per jaar. 

    6) Vermelding van de website van de (aspirant) keurfokker is alleen mogelijk als de (aspirant) keurfokker gelijktijdig de voorgeschreven clubbanner als link naar de HCN-website op zijn/haar website plaatst.
Deze link moet op een duidelijk zichtbare plaats staan, dit ter beoordeling van het bestuur.

    7) Alle (aspirant) keurfokkers en fokkers betalen per pup € 5,--. Dit bedrag wordt gereserveerd voor (toekomstig) gezondheidsonderzoeken.

    8) (Aspirant) Keurfokker heeft de mogelijkheid de dekmelding en de geboortemelding te laten publiceren op de HCN-website.

    9) De in punten 5 en 7 genoemde bedragen worden jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

1O) Een (aspirant) keurfokker kan het HCN-certificaat aanvragen voor elke door hem/haar gefokte pup die gefokt is volgens de in dit reglement genoemde regels van het VFR. Dit certificaat hoort bij de pup en wordt meegegeven aan de nieuwe eigenaar. De ouderdieren moeten een geldige ogentest hebben en vrij verklaard zijn van cataract, behoudens artikel  15 op het ECVO formulier: Cataract (niet-congentiaal) – anders:  Punctata, Suture line tip, suture line, nucleus ring en nucleus fiberglass/pulverulent.  
Voor de uitslag patella-luxatie geldt dat een van beide ouderdieren vrij is van patella-luxatie; het andere ouderdier mag dan maximaal gradatie 1/1 hebben.

    11) Het bestuur is gerechtigd een onderzoek in te stellen op naleving van gestelde regels.

    12) Als een dek- of geboortebericht niet op de pupinformatielijst wordt geplaatst, moet het bestuur binnen drie weken de reden hiervan schriftelijk aan de verzoeker opgeven.

    13) (Aspirant) Keurfokkers waarvan de pups niet in aanmerking komen voor plaatsing op de pupinformatielijst kunnen tegen deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene Leden Vergadering.

    14) De voorwaarden waaronder pups en jonge honden worden afgegeven, zijn strikt een zaak
tussen de keurfokker en de aanstaande eigenaar.

    15) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Over deze beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering.

    16) Dit reglement kan alleen worden gewijzigd met instemming van de Algemene Leden Vergadering van de Havanezer Club Nederland.· Een voorstel tot  wijziging van het pupinforeglement wordt tegelijk met de in artikel 38 van de statuten bedoelde agenda aan alle leden bekendgemaakt, al dan niet door publicatie in het clubblad en door publicatie op de HCN-website.

 

 

 

Laatste Wijziging

 • Geboortemelding - Kennel van Zwieten

   
 • Simian Filemu V. Hollandia Staete

   
 • Formulier Dekmelding

   
 • Geboortemelding - Fân é Wâldblaffers

   
 • Geboortemelding - v't Swiftcollege

   
 • Dekmelding - Zenzi

 

Dekmeldingen

Geboortemeldingen

Keurfokkers

Dekreuen

Koekjes
Koekjes

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Uw ip-adres en user-agent worden met Google gedeeld, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te kunnen treffen.